„Da mihi factum, dabo tibi ius”
„Podaj mi fakty a ja podam Ci prawo”
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego "In extenso" w Krakowie została utworzona w 1997 roku przez radcę prawnego Jana Stalmacha. Kancelaria prowadzi też doraźną współpracę z innymi adwokatami i radcami prawnymi w zależności od aktualnych potrzeb i rodzaju prowadzonych spraw.

Na stanowisku pracowników merytorycznych w charakterze konsultantów prawnych zatrudnieni są absolwenci Wydziału Prawa. Prawnicy Kancelarii tworzą profesjonalny zespół reprezentujący wysoki poziom wiedzy prawnej.

Kancelaria prowadzi sprawy cywilne, w tym gospodarcze w pełnym zakresie, a także sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa i postępowania administracyjnego, w tym postępowania przed sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w sprawach majątkowych, w tym z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego.
Sprawuje zastępstwo procesowe we wszystkich klasycznych sprawach cywilnych, w tym gospodarczych.


Kancelaria prowadzi nadto sprawy rodzinne, a w szczególności związane z problematyką prawa małżeńskiego (rozwody, separacje, majątkowe), osobowego oraz sprawy opiekuńcze.

Podstawową formą działania Kancelarii jest świadczenie stałej pomocy prawnej dla uczestników obrotu prawnego, w tym spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego w tym urzędów gmin i jednostek organizacyjnych gmin, zakładów opieki zdrowotnej. Dla wymienionych tu jednostek organizacyjnych świadczona jest też doraźna pomoc prawna w zakresie spraw powierzonych.

Prowadzimy także kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, izb gospodarczych, organizacji pracodawców.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje wszystkie sprawy związane z działalnością mocodawcy i polega na zastępstwie procesowym w postępowaniu sądowym w procesie, w postępowaniu nieprocesowym, jak też w postępowaniu rejestrowym, wieczystoksięgowym i egzekucyjnym. Pomoc prawna obejmuje także konsultacje prawne, przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, projektów umów, udział w rokowaniach, zastępstwo prawne. Dodatkową usługą świadczoną dla stałych klientów jest prowadzenie stałych dyżurów w siedzibie zleceniodawcy.